skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A food politics of the possible? Growing sustainable food systems through networks of knowledge

Blay-Palmer, Alison ; Sonnino, Roberta ; Custot, Julien

Agriculture and Human Values, 2016, Vol.33(1), pp.27-43 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0889-048X ; E-ISSN: 1572-8366 ; DOI: 10.1007/s10460-015-9592-0

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A food politics of the possible? Growing sustainable food systems through networks of knowledge

Blay-Palmer, Alison ; Sonnino, Roberta ; Custot, Julien

Agriculture and Human Values, Mar 2016, pp.27-43 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 0889048X ; E-ISSN: 15728366 ; DOI: 10.1007/s10460-015-9592-0

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A food politics of the possible? Growing sustainable food systems through networks of knowledge.(Report)

Blay-Palmer, Alison ; Sonnino, Roberta ; Custot, Julien

Agriculture and Human Values, 2016, Vol.33(1), p.27(17) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0889-048X ; DOI: 10.1007/s10460-015-9592-0

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

food politics of the possible? Growing sustainable food systems through networks of knowledge

Blay-Palmer , Alison ; Sonnino , Roberta ; Custot , Julien

Agriculture and human values, 2016, Vol.33(1), pp.27-43 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 0889-048X

Toàn văn sẵn có

5
A food politics of the possible? Growing sustainable food systems through networks of knowledge
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A food politics of the possible? Growing sustainable food systems through networks of knowledge

Blay-Palmer, Alison ; Sonnino, Roberta ; Custot, Julien

Agriculture and Human Values, 3/2016, Vol.33(1), pp.27-43 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0889-048X ; E-ISSN: 1572-8366 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10460-015-9592-0

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...