skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

El proyecto de autonomía como horizonte para la emergencia de una subjetividad reflexiva, lúcida y deliberante

Paula Silvina Negroni

Prometeica, 01 June 2015, Issue 11, pp.18-40 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1852-9488 ; DOI: 10.24316/prometeica.v0i11.123

Toàn văn sẵn có

2
El proyecto de autonomía como horizonte para la emergencia de una subjetividad reflexiva, lúcida y deliberante
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

El proyecto de autonomía como horizonte para la emergencia de una subjetividad reflexiva, lúcida y deliberante

Negroni, Paula Silvina

Prometeica - Revista de Filosofía y Ciencias, 06/21/2015, Issue 11, pp.18-40 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

E-ISSN: 1852-9488 ; DOI: http://dx.doi.org/10.24316/prometeica.v0i11.123

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...