skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Từ truy vấn gợi ý: adcs?
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transitions to Adulthood in Developing Countries

Juárez, Fatima ; Gayet, Cecilia

Annual Review of Sociology, 2014, p.521 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 03600572 ; E-ISSN: 15452115 ; DOI: 10.1146/annurev-soc-052914-085540

Toàn văn sẵn có

2
Transitions to Adulthood in Developing Countries
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transitions to Adulthood in Developing Countries

Juárez, Fatima ; Gayet, Cecilia

Annual Review of Sociology, 07/30/2014, Vol.40(1), pp.521-538 [Tạp chí có phản biện]

Annual Reviews (via CrossRef)

ISSN: 0360-0572 ; E-ISSN: 1545-2115 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1146/annurev-soc-052914-085540

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transitions to Adulthood in Developing Countries

Jurez, Fatima ; Gayet, Cecilia

Annual Review of Sociology, 2014, Vol.40, p.521-538 [Tạp chí có phản biện]

Annual Reviews

ISSN: 0360-0572 ; E-ISSN: 1545-2115 ; DOI: 10.1146/annurev-soc-052914-085540

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...