skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The eyes have it.(News)(eye-tracking control for mobile phones)

Goth, Gregory

Communications of the ACM, Dec, 2010, Vol.53(12), p.13(3) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0001-0782

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Eyes Have It

Goth, Gregory

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Dec 2010, Vol.53(12), p.13 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00010782

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The eyes have it

Goth, Gregory

Communications of the ACM, 01 December 2010, Vol.53(12), pp.13-15 [Tạp chí có phản biện]

BIBSAM:2015-2018 (ACM Digital Library)

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/1859204.1859211

Toàn văn không sẵn có

4
The eyes have it
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The eyes have it

Goth, Gregory

Communications of the ACM, 12/01/2010, Vol.53(12), p.13 [Tạp chí có phản biện]

Assciation for Computing Machinery (via CrossRef)

ISSN: 00010782 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1145/1859204.1859211

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...