skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A war too far? Bush, Iraq, and the 2004 U.S. presidential election.(George W. Bush)

Mcallister, Ian

Presidential Studies Quarterly, June, 2006, Vol.36(2), p.260(21) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0360-4918

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A War Too Far? Bush, Iraq, and the 2004 U.S. Presidential Election

Mcallister, Ian

Presidential Studies Quarterly, June 2006, Vol.36(2), pp.260-280 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 0360-4918 ; E-ISSN: 1741-5705 ; DOI: 10.1111/j.1741-5705.2006.00302.x

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A War Too Far? Bush, Iraq, and the 2004 U.S. Presidential Election

Mcallister, Ian

Presidential Studies Quarterly, 1 June 2006, Vol.36(2), pp.260-280 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 03604918 ; E-ISSN: 17415705

Toàn văn sẵn có

4
A War Too Far? Bush, Iraq, and the 2004 U.S. Presidential Election
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A War Too Far? Bush, Iraq, and the 2004 U.S. Presidential Election

Mcallister, Ian

Presidential Studies Quarterly, 06/2006, Vol.36(2), pp.260-280 [Tạp chí có phản biện]

Wiley (via CrossRef)

ISSN: 0360-4918 ; E-ISSN: 1741-5705 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1741-5705.2006.00302.x

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...