skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Maritime route of colonization of Europe.(GENETICS)(Report)(Author abstract)

Paschou, Peristera ; Drineas, Petros ; Yannaki, Evangelia ; Razou, Anna ; Kanaki, Katerina ; Tsetsos, Fotis ; Padmanabhuni, Shanmukha Sampath ; Michalodimitrakis, Manolis ; Renda, Maria C. ; Pavlovic, Sonja ; Anagnostopoulos, Achilles ; Stamatoyannopoulos, John A. ; Kidd, Kenneth K. ; Stamatoyannopoulos, George

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, June 24, 2014, Vol.111(25), p.9211(6) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Maritime route of colonization of Europe

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2014, Vol.111(25), pp.9211-9216 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

3
Maritime route of colonization of Europe
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Maritime route of colonization of Europe

Paschou, P. ; Drineas, P. ; Yannaki, E. ; Razou, A. ; Kanaki, K. ; Tsetsos, F. ; Padmanabhuni, S. S. ; Michalodimitrakis, M. ; Renda, M. C. ; Pavlovic, S. ; Anagnostopoulos, A. ; Stamatoyannopoulos, J. A. ; Kidd, K. K. ; Stamatoyannopoulos, G.

Proceedings of the National Academy of Sciences, 06/24/2014, Vol.111(25), pp.9211-9216 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1320811111

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Maritime route of colonization of Europe

Paschou, Peristera ; Drineas, Petros ; Yannaki, Evangelia ; Razou, Anna ; Kanaki, Katerina ; Tsetsos, Fotis ; Padmanabhuni, Shanmukha Sampath ; Michalodimitrakis, Manolis ; Renda, Maria C ; Pavlovic, Sonja ; Anagnostopoulos, Achilles ; Stamatoyannopoulos, John A ; Kidd, Kenneth K ; Stamatoyannopoulos, George

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 24 June 2014, Vol.111(25), pp.9211-6 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 24927591 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.1320811111

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...