skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The structure of musical preferences: a five-factor model.(PERSONALITY PROCESSES AND INDIVIDUAL DIFFERENCES)(Author abstract)(Report)

Rentfrow, Peter J. ; Goldberg, Lewis R. ; Levitin, Daniel J.

Journal of Personality and Social Psychology, June, 2011, Vol.100(6), p.1139(19) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0022-3514

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Structure of Musical Preferences: A Five-Factor Model

Rentfrow, Peter ; Goldberg, Lewis ; Levitin, Daniel

Journal of Personality and Social Psychology, Jun 2011, p.1139 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00223514 ; E-ISSN: 19391315

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Structure of Musical Preferences: A Five-Factor Model

Rentfrow, Peter J. ; Goldberg, Lewis R. ; Levitin, Daniel J.

Journal of Personality and Social Psychology, 2011, Vol.100(6), pp.1139-1157 [Tạp chí có phản biện]

PsycARTICLES (American Psychological Association)

ISSN: 0022-3514 ; E-ISSN: 1939-1315 ; DOI: 10.1037/a0022406

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The structure of musical preferences: a five-factor model

Rentfrow, Peter J ; Goldberg, Lewis R ; Levitin, Daniel J

Journal of personality and social psychology, June 2011, Vol.100(6), pp.1139-57 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1939-1315 ; PMID: 21299309 Version:1 ; DOI: 10.1037/a0022406

Toàn văn không sẵn có

5
The structure of musical preferences: A five-factor model.
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The structure of musical preferences: A five-factor model.

Rentfrow, Peter J. ; Goldberg, Lewis R. ; Levitin, Daniel J.

Journal of Personality and Social Psychology, 2011, Vol.100(6), pp.1139-1157 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0022-3514 ; E-ISSN: 1939-1315 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1037/a0022406

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...