skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

GAO and DOD get into a cat fight. (General Accounting Office, Department of Defense; controversy over Michael Carey's use of cats for head wound research)

Holden, Constance

Science, Jan 18, 1991, Vol.251(4991), p.265(1) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

GAO and DOD get into a cat fight. (General Accounting Office, Department of Defense; controversy over Michael Carey's use of cats for head wound research)

Holden, Constance

Science, Jan 18, 1991, Vol.251(4991), p.265(1) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

3
GAO and DOD get into a cat fight
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

GAO and DOD get into a cat fight

Holden, C

Science, 01/18/1991, Vol.251(4991), pp.265-265 [Tạp chí có phản biện]

American Association for the Advancement of Science (via CrossRef)

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.1987643

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

GAO and DOD get into a cat fight

Holden, C

Science (New York, N.Y.), 18 January 1991, Vol.251(4991), pp.265 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0036-8075 ; PMID: 1987643 Version:1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...