skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Undergraduate students' interaction with online information resources in their academic tasks

He, Daqing ; Wu, Dan ; Yue, Zhen ; Fu, Anna ; Thien Vo, Kim

Aslib Proceedings, 23 November 2012, Vol.64(6), pp.615-640 [Tạp chí có phản biện]

Emerald Insight Journals (Emerald Group)

ISSN: 0001-253X ; E-ISSN: 1758-3748 ; DOI: 10.1108/00012531211281715

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Undergraduate students' interaction with online information resources in their academic tasks

He, Daqing ; Wu, Dan ; Yue, Zhen ; Fu, Anna ; Vo, Kim

Aslib Proceedings, 2012, pp.615-640 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 0001253X ; DOI: 10.1108/00012531211281715

Toàn văn không sẵn có

3
Undergraduate students' interaction with online information resources in their academic tasks: A comparative study
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Undergraduate students' interaction with online information resources in their academic tasks: A comparative study

He, Daqing ; Wu, Dan ; Yue, Zhen ; Fu, Anna ; Thien Vo, Kim

Aslib Proceedings, 11/23/2012, Vol.64(6), pp.615-640 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0001-253X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1108/00012531211281715

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...