skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Viral inhibition assay: a CD8 T cell neutralization assay for use in clinical trials of HIV-1 vaccine candidates.(Clinical report)

Spentzou, Aggeliki ; Bergin, Philip ; Gill, Dilbinder ; Cheeseman, Hannah ; Ashraf, Ambreen ; Kaltsidis, Harry ; Cashin - Cox, Michelle ; Anjarwalla, Insiyah ; Steel, Alan ; Higgs, Christopher ; Pozniak, Anton ; Piechocka - Trocha, Alicja ; Wong, Johnson ; Anzala, Omu ; Karita, Etienne ; Dally, Len ; Gotch, Frances ; Walker, Bruce ; Gilmour, Gill ; Hayes, Peter

Journal of Infectious Diseases, March 1, 2010, Vol.201(5), p.720(10) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0022-1899

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Viral inhibition assay: a CD8 T cell neutralization assay for use in clinical trials of HIV-1 vaccine candidates.(Clinical report)

Spentzou, Aggeliki ; Bergin, Philip ; Gill, Dilbinder ; Cheeseman, Hannah ; Ashraf, Ambreen ; Kaltsidis, Harry ; Cashin - Cox, Michelle ; Anjarwalla, Insiyah ; Steel, Alan ; Higgs, Christopher ; Pozniak, Anton ; Piechocka - Trocha, Alicja ; Wong, Johnson ; Anzala, Omu ; Karita, Etienne ; Dally, Len ; Gotch, Frances ; Walker, Bruce ; Gilmour, Gill ; Hayes, Peter

Journal of Infectious Diseases, March 1, 2010, Vol.201(5), p.720(10) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0022-1899

Toàn văn sẵn có

3
Viral Inhibition Assay: A CD8 T Cell Neutralization Assay for Use in Clinical Trials of HIV‐1 Vaccine Candidates
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Viral Inhibition Assay: A CD8 T Cell Neutralization Assay for Use in Clinical Trials of HIV‐1 Vaccine Candidates

Spentzou, Aggeliki ; Bergin, Philip ; Gill, Dilbinder ; Cheeseman, Hannah ; Ashraf, Ambreen ; Kaltsidis, Harry ; Cashin‐Cox, Michelle ; Anjarwalla, Insiyah ; Steel, Alan ; Higgs, Christopher ; Pozniak, Anton ; Piechocka‐Trocha, Alicja ; Wong, Johnson ; Anzala, Omu ; Karita, Etienne ; Dally, Len ; Gotch, Frances ; Walker, Bruce ; Gilmour, Jill ; Hayes, Peter

The Journal of Infectious Diseases, 03/2010, Vol.201(5), pp.720-729 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0022-1899 ; E-ISSN: 1537-6613 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1086/650492

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Viral inhibition assay: a CD8 T cell neutralization assay for use in clinical trials of HIV-1 vaccine candidates

Spentzou, Aggeliki ; Bergin, Philip ; Gill, Dilbinder ; Cheeseman, Hannah ; Ashraf, Ambreen ; Kaltsidis, Harry ; Cashin-Cox, Michelle ; Anjarwalla, Insiyah ; Steel, Alan ; Higgs, Christopher ; Pozniak, Anton ; Piechocka-Trocha, Alicja ; Wong, Johnson ; Anzala, Omu ; Karita, Etienne ; Dally, Len ; Gotch, Frances ; Walker, Bruce ; Gilmour, Jill ; Hayes, Peter

The Journal of infectious diseases, March 2010, Vol.201(5), pp.720-9 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1537-6613 ; PMID: 20132004 Version:1 ; DOI: 10.1086/650492

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...