skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism, modernity, and the "woman question" in India and China

Seth, Sanjay

The Journal of Asian Studies, May, 2013, Vol.72(2), p.273-297 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0021-9118

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism, Modernity, and the "Woman Question" in India and China

Seth, Sanjay

The Journal of Asian Studies, May 2013, Vol.72(2), pp.273-297 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00219118 ; E-ISSN: 17520401 ; DOI: 10.1017/S0021911812002215

Toàn văn sẵn có

3
Nationalism, Modernity, and the “Woman Question” in India and China
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism, Modernity, and the “Woman Question” in India and China

Seth, Sanjay

The Journal of Asian Studies, 05/2013, Vol.72(2), pp.273-297 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0021-9118 ; E-ISSN: 1752-0401 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S0021911812002215

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...