skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Timor-Leste's foreign policy approach to the Timor Sea disputes: pipeline or pipe dream?

Strating, Rebecca

Australian Journal of International Affairs, 04 May 2017, Vol.71(3), pp.259-283 [Tạp chí có phản biện]

Taylor & Francis (Taylor & Francis Group)

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/10357718.2016.1258689

Toàn văn không sẵn có

2
Timor-Leste’s foreign policy approach to the Timor Sea disputes: pipeline or pipe dream?
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Timor-Leste’s foreign policy approach to the Timor Sea disputes: pipeline or pipe dream?

Strating, Rebecca

Australian Journal of International Affairs, 05/04/2017, Vol.71(3), pp.259-283 [Tạp chí có phản biện]

Informa - Taylor & Francis (via CrossRef)

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1080/10357718.2016.1258689

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...