skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

W E. K.

Finlayson, Kenneth

The American Historical Review, 2012, Vol. 117(5), pp.1629-1630 [Tạp chí có phản biện]

Oxford University Press

ISSN: 0002-8762 ; E-ISSN: 1937-5239 ; DOI: 10.1093/ahr/117.5.1629

Toàn văn sẵn có

2
WALTER E. KRETCHIK. U.S. Army Doctrine: From the American Revolution to the War on Terror.
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

WALTER E. KRETCHIK. U.S. Army Doctrine: From the American Revolution to the War on Terror.

Finlayson, K.

The American Historical Review, 12/01/2012, Vol.117(5), pp.1629-1630 [Tạp chí có phản biện]

Oxford University Press (via CrossRef)

ISSN: 0002-8762 ; E-ISSN: 1937-5239 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/ahr/117.5.1629

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...