skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy and the religious question: Mazarin, Cromwell and the treaties of 1655 and 1657

David L. Smith

E-REA, 01 July 2014, Vol.11

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1638-1718 ; DOI: 10.4000/erea.3745

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy and the religious question: Mazarin, Cromwell and the treaties of 1655 and 16571

Smith, David L

E-rea, 14 July 2014

OpenEdition Journals

E-ISSN: 1638-1718 ; DOI: 10.4000/erea.3745

Toàn văn sẵn có

3
Diplomacy and the religious question: Mazarin, Cromwell and the treaties of 1655 and 16571
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy and the religious question: Mazarin, Cromwell and the treaties of 1655 and 16571

Smith, David L.

E-rea, 07/14/2014, Issue 11.2

CrossRef

E-ISSN: 1638-1718 ; DOI: http://dx.doi.org/10.4000/erea.3745

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...