skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Financing of Social Housing in Integrating Financial Markets: A View from Developing Countries

Renaud, Bertrand

Urban Studies, April, 1999, Vol.36(4), p.755 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0042-0980

Toàn văn sẵn có

2
The Financing of Social Housing in Integrating Financial Markets: A View from Developing Countries
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Financing of Social Housing in Integrating Financial Markets: A View from Developing Countries

Renaud, Bertrand

Urban Studies, 04/1999, Vol.36(4), pp.755-773 [Tạp chí có phản biện]

Informa - Taylor & Francis (via CrossRef)

ISSN: 0042-0980 ; E-ISSN: 1360-063X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1080/0042098993448

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Financing of Social Housing in Integrating Financial Markets: A View from Developing Countries

Renaud, Bertrand

Urban Studies, April 1999, Vol.36(4), pp.755-773 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 0042-0980 ; E-ISSN: 1360-063X ; DOI: 10.1080/0042098993448

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The financing of social housing in integrating financial markets: A view from developing countries

Renaud, Bertrand

Urban Studies, Apr 1999, pp.755-773 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00420980 ; E-ISSN: 1360063X ; DOI: 10.1080/0042098993448

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...