skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Consumption of economic information in agriculture

Just, David R ; Wolf, Steven A ; Wu, Steve ; Zilberman, David

American journal of agricultural economics, 2002, Vol.84(1), pp. 39-52 [Tạp chí có phản biện]

Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften

ISSN: 0002-9092

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Consumption of economic information in agriculture

Just, David R. ; Wolf, Steven A. ; Wu, Steve ; Zilberman, David

American Journal of Agricultural Economics, Feb, 2002, Vol.84(1), p.39(14) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0002-9092

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Consumption of Economic Information in Agriculture

Just, David R ; Wolf, Steven A ; Wu, Steve ; Zilberman, David

American Journal of Agricultural Economics, 2002, Vol. 84(1), pp.39-52 [Tạp chí có phản biện]

Oxford University Press

ISSN: 0002-9092 ; E-ISSN: 1467-8276 ; DOI: 10.1111/1467-8276.00241

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Consumption of Economic Information in Agriculture

Just, David R. ; Wolf, Steven A. ; Wu, Steve ; Zilberman, David

American Journal of Agricultural Economics, February 2002, Vol.84(1), pp.39-52 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 0002-9092 ; E-ISSN: 1467-8276 ; DOI: 10.1111/1467-8276.00241

Toàn văn sẵn có

5
Consumption of Economic Information in Agriculture
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Consumption of Economic Information in Agriculture

Just, David R. ; Wolf, Steven A. ; Wu, Steve ; Zilberman, David

American Journal of Agricultural Economics, 02/2002, Vol.84(1), pp.39-52 [Tạp chí có phản biện]

Wiley (via CrossRef)

ISSN: 00029092 ; E-ISSN: 14678276 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1111/1467-8276.00241

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Consumption of economic information in agriculture

Just, David ; Wolf, Steven ; Wu, Steve ; Zilberman, David

American Journal of Agricultural Economics, Feb 2002, Vol.84(1), pp.39-52 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00029092 ; E-ISSN: 14678276

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...