skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A fazenda assombrada: figurações da escravidão no romance Til, de José de Alencar

Barbosa, Paula Maciel

Revista do Instituto de Estudos Brasileiros, 01 April 2015, Issue 60, pp.55-76 [Tạp chí có phản biện]

SciELO

ISSN: 2316-901X ; E-ISSN: 2316-901X ; DOI: 10.11606/issn.2316-901X.v0i60p55-76

Toàn văn sẵn có

2
A fazenda assombrada: figurações da escravidão no romance Til, de José de Alencar
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A fazenda assombrada: figurações da escravidão no romance Til, de José de Alencar

Barbosa, Paula Maciel

Revista do Instituto de Estudos Brasileiros, 05/04/2015, Issue 60, p.55 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0020-3874 ; E-ISSN: 2316-901X ; DOI: http://dx.doi.org/10.11606/issn.2316-901X.v0i60p55-76

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...