skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of Temperature on Serrated Flows of [Al.sub.0.5]CoCrCuFeNi High-Entropy Alloy.(Report)

Chen, Shuying ; Xie, Xie ; Chen, Bilin ; Qiao, Junwei ; Zhang, Yong ; Ren, Yang ; Dahmen, Karin A. ; Liaw, Peter K.

JOM: Journal of The Minerals, Metals & Materials Society, Oct, 2015, Vol.67(10), p.2314(7) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1047-4838

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of Temperature on Serrated Flows of [Al.sub.0.5]CoCrCuFeNi High-Entropy Alloy.(Report)

Chen, Shuying ; Xie, Xie ; Chen, Bilin ; Qiao, Junwei ; Zhang, Yong ; Ren, Yang ; Dahmen, Karin A. ; Liaw, Peter K.

JOM: Journal of The Minerals, Metals & Materials Society, 2015, Vol.67(10), p.2314(7) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1047-4838

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of Temperature on Serrated Flows of Al 0.5 CoCrCuFeNi High-Entropy Alloy

Chen, Shuying ; Xie, Xie ; Chen, Bilin ; Qiao, Junwei ; Zhang, Yong ; Ren, Yang ; Dahmen, Karin ; Liaw, Peter

JOM, 2015, Vol.67(10), pp.2314-2320 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 1047-4838 ; E-ISSN: 1543-1851 ; DOI: 10.1007/s11837-015-1580-8

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of Temperature on Serrated Flows of Al^sub 0.5^CoCrCuFeNi High-Entropy Alloy

Chen, Shuying ; Xie, Xie ; Chen, Bilin ; Qiao, Junwei ; Zhang, Yong ; Ren, Yang ; Dahmen, Karin ; Liaw, Peter

JOM, Oct 2015, Vol.67(10), pp.2314-2320 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 10474838 ; DOI: 0002145813; 10.1007/s11837-015-1580-8

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of temperature on serrated flows of Al0.5CoCrCuFeNi high-entropy alloy

Chen, Shuying ; Xie, Xie ; Chen, Bilin ; Qiao, Junwei ; Zhang, Yong ; Ren, Yang ; Dahmen, Karin A ; Liaw, Peter K; Univ. of Tennessee, Knoxville, Tn (United States) (Corporate Author) ; Univ. of Illinois Urbana-Champaign, Champaign, Il (United States) (Corporate Author) ; Argonne National Lab. (Anl), Argonne, Il (United States) (Corporate Author)

Journal of The Minerals, Metals & Materials Society, 14 August 2015, Vol.67(10) [Tạp chí có phản biện]

SciTech Connect (U.S. Dept. of Energy - Office of Scientific and Technical Information)

ISSN: 1047-4838 ; E-ISSN: 1543-1851 ; DOI: 10.1007/s11837-015-1580-8

Toàn văn không sẵn có

6
Effects of Temperature on Serrated Flows of Al0.5CoCrCuFeNi High-Entropy Alloy
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of Temperature on Serrated Flows of Al0.5CoCrCuFeNi High-Entropy Alloy

Chen, Shuying ; Xie, Xie ; Chen, Bilin ; Qiao, Junwei ; Zhang, Yong ; Ren, Yang ; Dahmen, Karin A. ; Liaw, Peter K.

JOM, 10/2015, Vol.67(10), pp.2314-2320 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 1047-4838 ; E-ISSN: 1543-1851 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s11837-015-1580-8

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...