skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proteins encoded by the mre gene cluster in Streptomyces coelicolor A3(2) cooperate in spore wall synthesis

Molecular Microbiology, March, 2011, Vol.79(5), p.1367(13) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0950-382X

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proteins encoded by the mre gene cluster in Streptomyces coelicolor A3(2) cooperate in spore wall synthesis

Molecular Microbiology, March, 2011, Vol.79(5), p.1367(13) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0950-382X

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proteins encoded by the mre gene cluster in Streptomyces coelicolor A3(2) cooperate in spore wall synthesis

Kleinschnitz , Eva-Maria ; Heichlinger , Andrea ; Schirner , Kathrin ; Winkler , Juliane ; Latus , Annette ; Maldener , Iris ; Wohlleben , Wolfgang ; Muth , Günther

Molecular microbiology, 2011, Vol.79(5), pp.1367-1379 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 0950-382X

Toàn văn sẵn có

4
Proteins encoded by the mre gene cluster in Streptomyces coelicolor A3(2) cooperate in spore wall synthesis: Streptomyces spore wall synthesizing complex
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proteins encoded by the mre gene cluster in Streptomyces coelicolor A3(2) cooperate in spore wall synthesis: Streptomyces spore wall synthesizing complex

Kleinschnitz, Eva-Maria ; Heichlinger, Andrea ; Schirner, Kathrin ; Winkler, Juliane ; Latus, Annette ; Maldener, Iris ; Wohlleben, Wolfgang ; Muth, Günther

Molecular Microbiology, 03/2011, Vol.79(5), pp.1367-1379 [Tạp chí có phản biện]

Wiley (via CrossRef)

DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2958.2010.07529.x

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proteins encoded by the mre gene cluster in Streptomyces coelicolor A3(2) cooperate in spore wall synthesis

Kleinschnitz, Eva-Maria ; Heichlinger, Andrea ; Schirner, Kathrin ; Winkler, Juliane ; Latus, Annette ; Maldener, Iris ; Wohlleben, Wolfgang ; Muth, Günther

Molecular microbiology, March 2011, Vol.79(5), pp.1367-79 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1365-2958 ; PMID: 21244527 Version:1 ; DOI: 10.1111/j.1365-2958.2010.07529.x

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...