skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synthesis and Application of Modified Zero-Valent Iron Nanoparticles for Removal of Hexavalent Chromium from Wastewater.(Article)

Huang, Dan-Lian ; Chen, Guo-Min ; Zeng, Guang-Ming ; Xu, Piao ; Yan, Ming ; Lai, Cui ; Zhang, Chen ; Li, Ning-Jie ; Cheng, Min ; He, Xiao-Xiao ; He, Yan

Water, Air, & Soil Pollution, Oct 13, 2015, Vol.226(11), p.2645(14) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0049-6979 ; DOI: 10.1007/s11270-015-2583-3

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synthesis and Application of Modified Zero-Valent Iron Nanoparticles for Removal of Hexavalent Chromium from Wastewater

Huang, Dan-Lian ; Chen, Guo-Min ; Zeng, Guang-Ming ; Xu, Piao ; Yan, Ming ; Lai, Cui ; Zhang, Chen ; Li, Ning-Jie ; Cheng, Min ; He, Xiao-Xiao ; He, Yan

Water, Air, & Soil Pollution, 2015, Vol.226(11), pp.1-14 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0049-6979 ; E-ISSN: 1573-2932 ; DOI: 10.1007/s11270-015-2583-3

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synthesis and Application of Modified Zero-Valent Iron Nanoparticles for Removal of Hexavalent Chromium from Wastewater

Huang, Dan-Lian ; Chen, Guo-Min ; Zeng, Guang-Ming ; Xu, Piao ; Yan, Ming ; Lai, Cui ; Zhang, Chen ; Li, Ning-Jie ; Cheng, Min ; He, Xiao-Xiao ; He, Yan

Water, Air and Soil Pollution, Nov 2015, Vol.226(11), pp.1-14 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 0049-6979 ; E-ISSN: 1573-2932 ; DOI: 10.1007/s11270-015-2583-3

Toàn văn sẵn có

4
Synthesis and Application of Modified Zero-Valent Iron Nanoparticles for Removal of Hexavalent Chromium from Wastewater
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synthesis and Application of Modified Zero-Valent Iron Nanoparticles for Removal of Hexavalent Chromium from Wastewater

Huang, Dan-Lian ; Chen, Guo-Min ; Zeng, Guang-Ming ; Xu, Piao ; Yan, Ming ; Lai, Cui ; Zhang, Chen ; Li, Ning-Jie ; Cheng, Min ; He, Xiao-Xiao ; He, Yan

Water, Air, & Soil Pollution, 11/2015, Vol.226(11) [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0049-6979 ; E-ISSN: 1573-2932 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s11270-015-2583-3

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...