skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inhibition recruitment in prefrontal cortex during sleep spindles and gating of hippocampal inputs

Peyrache, Adrien ; Battaglia, Francesco P ; Destexhe, Alain

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 11 October 2011, Vol.108(41), pp.17207-12 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: 10.1073/pnas.1103612108

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inhibition recruitment in prefrontal cortex during sleep spindles and gating of hippocampal inputs.(NEUROSCIENCE)(Author abstract)(Report)

Peyrache, Adrien ; Battaglia, Francesco P. ; Destexhe, Alain

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, Oct 11, 2011, Vol.108(41), p.17207(6) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inhibition recruitment in prefrontal cortex during sleep spindles and gating of hippocampal inputs

Peyrache , Adrien ; Battaglia , Francesco P. ; Destexhe , Alain

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2011, Vol.108(41), pp.17207-17212 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

4
Inhibition recruitment in prefrontal cortex during sleep spindles and gating of hippocampal inputs
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inhibition recruitment in prefrontal cortex during sleep spindles and gating of hippocampal inputs

Peyrache, A. ; Battaglia, F. P. ; Destexhe, A.

Proceedings of the National Academy of Sciences, 10/11/2011, Vol.108(41), pp.17207-17212 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1103612108

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inhibition recruitment in prefrontal cortex during sleep spindles and gating of hippocampal inputs

Peyrache, Adrien ; Battaglia, Francesco P ; Destexhe, Alain

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 11 October 2011, Vol.108(41), pp.17207-12 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 21949372 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.1103612108

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...