skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Baev, Pavel

Journal of Peace Research, November 2000, Vol.37(6), pp.755-756 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343300037006017

Toàn văn sẵn có

2
Book Notes
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Baev, Pavel

Journal of Peace Research, 11/2000, Vol.37(6), pp.755-756 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0022343300037006017

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Rynning, Sten

Journal of Peace Research, November 2000, Vol.37(6), pp.756-757 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343300037006019

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Kolås, Åshild

Journal of Peace Research, November 2000, Vol.37(6), pp.754-754 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343300037006013

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Ricker, Pernille

Journal of Peace Research, November 2000, Vol.37(6), pp.752-752 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343300037006008

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Grung, Micheline Egge

Journal of Peace Research, November 2000, Vol.37(6), pp.751-751 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343300037006006

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Grung, Lise Benedicte

Journal of Peace Research, November 2000, Vol.37(6), pp.753-754 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343300037006012

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Snodgrass, Martha

Journal of Peace Research, November 2000, Vol.37(6), pp.752-753 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343300037006010

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Syse, Henrik

Journal of Peace Research, November 2000, Vol.37(6), pp.753-753 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343300037006011

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Sisk, Timothy D

Journal of Peace Research, November 2000, Vol.37(6), pp.755-755 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343300037006015

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Hughes, Chris W

Journal of Peace Research, November 2000, Vol.37(6), pp.756-756 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343300037006018

Toàn văn sẵn có

12
Book Notes
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Rynning, Sten

Journal of Peace Research, 11/2000, Vol.37(6), pp.756-757 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0022343300037006019

Toàn văn sẵn có

13
Book Notes
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Grung, Lise Benedicte

Journal of Peace Research, 11/2000, Vol.37(6), pp.753-754 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0022343300037006012

Toàn văn sẵn có

14
Book Notes
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Snodgrass, Martha

Journal of Peace Research, 11/2000, Vol.37(6), pp.752-753 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0022343300037006010

Toàn văn sẵn có

15
Book Notes
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Ricker, Pernille

Journal of Peace Research, 11/2000, Vol.37(6), pp.752-752 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0022343300037006008

Toàn văn sẵn có

16
Book Notes
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Syse, Henrik

Journal of Peace Research, 11/2000, Vol.37(6), pp.753-753 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0022343300037006011

Toàn văn sẵn có

17
Book Notes
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Kolås, Åshild

Journal of Peace Research, 11/2000, Vol.37(6), pp.754-754 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0022343300037006013

Toàn văn sẵn có

18
Book Notes
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Hughes, Chris W.

Journal of Peace Research, 11/2000, Vol.37(6), pp.756-756 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0022343300037006018

Toàn văn sẵn có

19
Book Notes
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Grung, Micheline Egge

Journal of Peace Research, 11/2000, Vol.37(6), pp.751-751 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0022343300037006006

Toàn văn sẵn có

20
Book Notes
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Notes

Sisk, Timothy D.

Journal of Peace Research, 11/2000, Vol.37(6), pp.755-755 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0022343300037006015

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...