skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Keepin’ It Real in Hip Hop Politics: A Political Perspective of Tupac Shakur
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Keepin’ It Real in Hip Hop Politics: A Political Perspective of Tupac Shakur

Stanford, Karin L.

Journal of Black Studies, 01/2011, Vol.42(1), pp.3-22 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 0021-9347 ; E-ISSN: 1552-4566 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0021934709355122

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Keepin’ It Real in Hip Hop Politics: A Political Perspective of Tupac Shakur

Stanford, Karin L

Journal of Black Studies, January 2011, Vol.42(1), pp.3-22 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 0021-9347 ; E-ISSN: 1552-4566 ; DOI: 10.1177/0021934709355122

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...