skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Spatial Distribution of Heavy Metals in Agricultural Soils of an Industry-Based Peri-Urban Area in Wuxi, China - Spatial Distribution of Heavy Metals in Agricultural Soils of an Industry-Based Peri-Urban Area in Wuxi, China
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spatial Distribution of Heavy Metals in Agricultural Soils of an Industry-Based Peri-Urban Area in Wuxi, China - Spatial Distribution of Heavy Metals in Agricultural Soils of an Industry-Based Peri-Urban Area in Wuxi, China

ZHAO ; Yan ; ; ; Feng ; SHI ; Xue ; ; ; Zheng ; HUANG ; Biao ; YU ; Dong ; ; ; Sheng ; WANG ; Hong ; ; ; Jie ; SUN ; Wei ; ; ; Xia ; I. ; OEBOERN ; K. ; BLOMBACK

土壤圈:英文版 - Pedosphere, 2007, Vol.17(1), pp.44-51 [Tạp chí có phản biện]

维普数据 (Chongqing VIP Information Co.)

ISSN: 1002-0160

Toàn văn sẵn có

2
Spatial Distribution of Heavy Metals in Agricultural Soils of an Industry-Based Peri-Urban Area in Wuxi, China
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spatial Distribution of Heavy Metals in Agricultural Soils of an Industry-Based Peri-Urban Area in Wuxi, China

Zhao, Yan-Feng ; Shi, Xue-Zheng ; Huang, Biao ; Yu, Dong-Sheng ; Wang, Hong-Jie ; Sun, Wei-Xia ; Öboern, I. ; Blombäck, K.

Pedosphere, 2/2007, Vol.17(1), pp.44-51 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 10020160 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S1002-0160(07)60006-X

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spatial Distribution of Heavy Metals in Agricultural Soils of an Industry-Based Peri-Urban Area in Wuxi, China 1 1 Project supported by the RURBIFARM (Sustainable Farming at the Rural-Urban Interface) project of the European Union (No. ICA4-CT-2002-10021), the Knowledge Innovation Program of the Chinese Academy of Sciences (No. KZCX3-SW-427), and the National Key Basic Research Support Foundation of China (No. 2002CB410810)

Zhao, Yan-Feng ; Shi, Xue-Zheng ; Huang, Biao ; Yu, Dong-Sheng ; Wang, Hong-Jie ; Sun, Wei-Xia ; Öboern, I ; Blombäck, K

Pedosphere, 2007, Vol.17(1), pp.44-51 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 1002-0160 ; E-ISSN: 2210-5107 ; DOI: 10.1016/S1002-0160(07)60006-X

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...