skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
MICROCALORIMETRIC STUDIES IN MALIGNANT HYPERPYREXIA SUSCEPTIBLE INDIVIDUALS
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MICROCALORIMETRIC STUDIES IN MALIGNANT HYPERPYREXIA SUSCEPTIBLE INDIVIDUALS

Ranklev, E. ; Monti, M. ; Fletcher, R.

British Journal of Anaesthesia, 07/1985, Vol.57(10), pp.991-993 [Tạp chí có phản biện]

Oxford University Press (via CrossRef)

ISSN: 00070912 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/bja/57.10.991

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microcalorimetric studies in malignant hyperpyrexia susceptible individuals

Ranklev, E ; Monti, M ; Fletcher, R

British journal of anaesthesia, October 1985, Vol.57(10), pp.991-3 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0007-0912 ; PMID: 4041326 Version:1

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MICROCALORIMETRIC STUDIES IN MALIGNANT HYPERPYREXIA SUSCEPTIBLE INDIVIDUALS

Ranklev, E ; Monti, M ; Fletcher, R

British Journal of Anaesthesia, July 1985, Vol.57(10), pp.991-993 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0007-0912 ; E-ISSN: 1471-6771 ; DOI: 10.1093/bja/57.10.991

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...