skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Correction: CitSci.org: A New Model for Managing, Documenting, and Sharing Citizen Science Data

Wang, Yiwei ; Kaplan, Nicole ; Newman, Greg ; Scarpino, Russell

PLoS biology, December 2015, Vol.13(12), pp.e1002343 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1545-7885 ; PMID: 26682753 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pbio.1002343

Toàn văn sẵn có

2
Correction: CitSci.org: A New Model for Managing, Documenting, and Sharing Citizen Science Data
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Correction: CitSci.org: A New Model for Managing, Documenting, and Sharing Citizen Science Data

Wang, Yiwei ; Kaplan, Nicole ; Newman, Greg ; Scarpino, Russell

PLOS Biology, 12/18/2015, Vol.13(12), p.e1002343 [Tạp chí có phản biện]

Public Library of Science (ViaCrossRef)

E-ISSN: 1545-7885 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pbio.1002343

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Correction: CitSci.org: A New Model for Managing, Documenting, and Sharing Citizen Science Data

Wang, Yiwei ; Kaplan, Nicole ; Newman, Greg ; Scarpino, Russell

PLoS Biology, 2015, Vol.13(12) [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

ISSN: 1544-9173 ; E-ISSN: 1545-7885 ; DOI: 10.1371/journal.pbio.1002343 ; PMCID: 4684297 ; PMID: 26682753

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Correction: CitSci.org: A New Model for Managing, Documenting, and Sharing Citizen Science Data

Yiwei Wang ; Nicole Kaplan ; Greg Newman ; Russell Scarpino

PLoS Biology, 01 December 2015, Vol.13(12), p.e1002343 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 1544-9173 ; E-ISSN: 1545-7885 ; DOI: 10.1371/journal.pbio.1002343

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...