skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation of phytoextracting cadmium and lead by sunflower, ricinus, alfalfa and mustard in hydroponic culture

Niu, Zhi-Xin ; Sun, Li-Na ; Sun, Tie-Heng ; LI, Yu-Shuang ; Wang, Hong

Journal of Environmental Sciences, 2007, Vol.19(8), pp.961-967 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 1001-0742 ; E-ISSN: 1878-7320 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(07)60158-2

Toàn văn sẵn có

2
Evaluation of phytoextracting cadmium and lead by sunflower, ricinus, alfalfa and mustard in hydroponic culture - Evaluation of phytoextracting cadmium and lead by sunflower, ricinus, alfalfa and mustard in hydroponic culture
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation of phytoextracting cadmium and lead by sunflower, ricinus, alfalfa and mustard in hydroponic culture - Evaluation of phytoextracting cadmium and lead by sunflower, ricinus, alfalfa and mustard in hydroponic culture

NIU ; Zhi ; ; ; xin ; SUN ; Li ; ; ; na ; SUN ; Tie ; ; ; heng ; LI ; Yu ; ; ; shuang ; WANG ; Hong

环境科学学报:英文版 - Journal of Environmental Sciences, 2007, Vol.19(8), pp.961-967 [Tạp chí có phản biện]

维普数据 (Chongqing VIP Information Co.)

ISSN: 1001-0742

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation of phytoextracting cadmium and lead by sunflower, ricinus, alfalfa and mustard in hydroponic culture

Zhi-Xin, Niu ; Sun, Li-Na ; Sun, Tie-Heng ; Li, Yu-Shuang ; Wang, Hong

Journal of environmental sciences (China), 2007, Vol.19(8), pp.961-7 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 1001-0742 ; PMID: 17966853 Version:1

Toàn văn sẵn có

4
Evaluation of phytoextracting cadmium and lead by sunflower, ricinus, alfalfa and mustard in hydroponic culture
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation of phytoextracting cadmium and lead by sunflower, ricinus, alfalfa and mustard in hydroponic culture

Niu, Zhi-Xin ; Sun, Li-Na ; Sun, Tie-Heng ; LI, Yu-Shuang ; Wang, Hong

Journal of Environmental Sciences, 1/2007, Vol.19(8), pp.961-967 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 10010742 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S1001-0742(07)60158-2

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...