skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Patriarchs and Politics: Prospects for the Korean Peninsula

Cotton, James

Third World Quarterly, 1 January 1988, Vol.10(1), pp.79-94 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 01436597 ; E-ISSN: 13602241

Toàn văn sẵn có

2
Patriarchs and politics: Prospects for the Korean peninsula
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Patriarchs and politics: Prospects for the Korean peninsula

Cotton, James

Third World Quarterly, 01/1988, Vol.10(1), pp.79-94 [Tạp chí có phản biện]

Informa - Taylor & Francis (via CrossRef)

ISSN: 0143-6597 ; E-ISSN: 1360-2241 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1080/01436598808420045

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Patriarchs and politics: Prospects for the Korean peninsula

Cotton, James

Third World Quarterly, 01 January 1988, Vol.10(1), pp.79-94 [Tạp chí có phản biện]

Taylor & Francis (Taylor & Francis Group)

ISSN: 0143-6597 ; E-ISSN: 1360-2241 ; DOI: 10.1080/01436598808420045

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...