skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

University-industry research relationships in biotechnology implications for the university

Blumenthal, David

Science, 1986, Vol.232(4756), pp.1361-1366 [Tạp chí có phản biện]

Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

2
University-industry research relationships in biotechnology: implications for the university
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

University-industry research relationships in biotechnology: implications for the university

Blumenthal, D ; Gluck, M ; Louis, K. ; Stoto, M. ; Wise, D

Science, 06/13/1986, Vol.232(4756), pp.1361-1366 [Tạp chí có phản biện]

American Association for the Advancement of Science (via CrossRef)

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.3715452

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

University-industry research relationships in biotechnology: implications for the university

Blumenthal, D ; Gluck, M ; Louis, K S ; Stoto, M A ; Wise, D

Science (New York, N.Y.), 13 June 1986, Vol.232(4756), pp.1361-6 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0036-8075 ; PMID: 3715452 Version:1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...