skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trumpeters and diplomacy on the eve of the thirty years war: the album amicorum of Jonas Kroschel

Rose, Stephen

Early Music, August, 2012, Vol.40(3), p.379-392 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0306-1078

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trumpeters and diplomacy on the eve of the Thirty Year's War: the album amicorum of Jonas Kröschel

Rose, Stephen

Early Music, Aug 2012, Vol.40(3), p.379 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 03061078 ; E-ISSN: 17417260

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trumpeters and diplomacy on the eve of the Thirty Years’ War: the of Jonas Kröschel

Rose, Stephen

Early Music, 2012, Vol. 40(3), pp.379-392 [Tạp chí có phản biện]

Oxford University Press

ISSN: 0306-1078 ; E-ISSN: 1741-7260 ; DOI: 10.1093/em/cas075

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trumpeters and diplomacy on the eve of the Thirty Years' War: the "album amicorum" of Jonas Kröschel

Rose, Stephen

Early Music, 1 August 2012, Vol.40(3), pp.379-392 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 03061078 ; E-ISSN: 17417260

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trumpeters and diplomacy on the eve of the Thirty Years' War: the "album amicorum" of Jonas Kröschel

Rose, Stephen

Early Music, 1 August 2012, Vol.40(3), pp.379-392 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 03061078 ; E-ISSN: 17417260

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trumpeters and diplomacy on the eve of the Thirty Years' War: the "album amicorum" of Jonas Kröschel

Rose, Stephen

Early Music, 1 August 2012, Vol.40(3), pp.379-392 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 03061078 ; E-ISSN: 17417260

Toàn văn sẵn có

7
Trumpeters and diplomacy on the eve of the Thirty Years' War: the album amicorum of Jonas Kroschel
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trumpeters and diplomacy on the eve of the Thirty Years' War: the album amicorum of Jonas Kroschel

Rose, S.

Early Music, 08/01/2012, Vol.40(3), pp.379-392 [Tạp chí có phản biện]

Oxford University Press (via CrossRef)

ISSN: 0306-1078 ; E-ISSN: 1741-7260 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/em/cas075

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...