skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
End-user privacy in human-computer interaction
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

End-user privacy in human-computer interaction

Iachello, Giovanni

iG Library Premium Collection (iG Publishing Pte. Ltd.)

E-ISBN 1601980760 ; E-ISBN 9781601980762 ; E-ISBN 9781601980779

Toàn văn không sẵn có

2
End-User Privacy in Human-Computer Interaction
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

End-User Privacy in Human-Computer Interaction

Iachello, Giovanni ; Hong, Jason

Foundations and Trends® in Human-Computer Interaction, 2007, Vol.1(1), pp.1-137 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 1551-3955 ; E-ISSN: 1551-3963 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1561/1100000004

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

End-user privacy in human--computer interaction.(Brief article)

Iachello, Giovanni ; Hong, Jason

Foundations and Trends in Human Computer Interaction, Jan, 2007, Vol.1(1), p.1(1) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1551-3955

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...