skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the mass function of stars growing in a flocculent medium

Maschberger, Thomas

Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 2013, Volume 436, Issue 2, p.1381-1389 [Tạp chí có phản biện]

Cornell University

Arxiv ID: 1312.0603

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the mass function of stars growing in a flocculent medium

Maschberger, Thomas; Maschberger, Thomas (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Dec 2, 2013 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

DOI: 10.1093/mnras/stt1656

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...