skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inside the Chamber of Secrets of the Type III Secretion System

Cascales, Eric; Cascales, Eric (Editor)

Cell, March 2017, Vol.168(6), pp.949-951 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 0092-8674 ; E-ISSN: 1097-4172 ; DOI: 10.1016/j.cell.2017.02.028

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inside the Chamber of Secrets of the Type III Secretion System.(Report)

Cascales, Eric

Cell, March 9, 2017, Vol.168(6), p.949(3) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0092-8674 ; DOI: 10.1016/j.cell.2017.02.028

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inside the Chamber of Secrets of the Type III Secretion System

Cascales, Eric

Cell, March 9, 2017, Vol.168(6), p.949 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0092-8674 ; DOI: 10.1016/j.cell.2017.02.028

Toàn văn sẵn có

4
Inside the Chamber of Secrets of the Type III Secretion System
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inside the Chamber of Secrets of the Type III Secretion System

Cascales, Eric

Cell, 03/2017, Vol.168(6), pp.949-951 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 00928674 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.cell.2017.02.028

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inside the Chamber of Secrets of the Type III Secretion System

Cascales, Eric

Cell, 09 March 2017, Vol.168(6), pp.949-951 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0092-8674 ; E-ISSN: 1097-4172 ; DOI: 10.1016/j.cell.2017.02.028

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inside the Chamber of Secrets of the Type III Secretion System

Cascales, Eric

Cell, 09 March 2017, Vol.168(6), pp.949-951 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1097-4172 ; PMID: 28283066 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.cell.2017.02.028

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...