skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quantitative Analysis of Culture Using Millions of Digitized Books

Michel, Jean-Baptiste ; Shen, Yuan Kui ; Aiden, Aviva Presser ; Veres, Adrian ; Gray, Matthew K. ; Pickett, Joseph P. ; Hoiberg, Dale ; Clancy, Dan ; Norvig, Peter ; Orwant, Jon ; Pinker, Steven ; Nowak, Martin A. ; Aiden, Erez Lieberman

Science, 14 January 2011, Vol.331(6014), pp.176-182 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quantitative analysis of culture using millions of digitized books.(RESEARCH ARTICLE)(Author abstract)

Michel, Jean - Baptiste ; Shen, Yuan Kui ; Aiden, Aviva Presser ; Veres, Adrian ; Gray, Matthew K. ; Team, The Google Books ; Pickett, Joseph P. ; Hoiberg, Dale ; Clancy, Dan ; Norvig, Peter ; Orwant, Jon ; Pinker, Steven ; Nowak, Martin A. ; Aiden, Erez Lieberman

Science, Jan 14, 2011, Vol.331(6014), p.176(7) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quantitative analysis of culture using millions of digitized books.(RESEARCH ARTICLE)(Author abstract)

Michel, Jean - Baptiste ; Shen, Yuan Kui ; Aiden, Aviva Presser ; Veres, Adrian ; Gray, Matthew K. ; Team, The Google Books ; Pickett, Joseph P. ; Hoiberg, Dale ; Clancy, Dan ; Norvig, Peter ; Orwant, Jon ; Pinker, Steven ; Nowak, Martin A. ; Aiden, Erez Lieberman

Science, Jan 14, 2011, Vol.331(6014), p.176(7) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quantitative Analysis of Culture Using Millions of Digitized Books

Michel, Jean-Baptiste ; Shen, Yuan Kui ; Aiden, Aviva Presser ; Veres, Adrian ; Gray, Matthew K. ; Google Books Team ; Pickett, Joseph ; Hoiberg, Dale ; Clancy, Dan ; Norvig, Peter ; Orwant, Jon ; Pinker, Steven ; Nowak, Martin A. ; Aiden, Erez Lieberman

Michel, Jean-Baptiste, Yuan Kui Shen, Aviva P. Aiden, Adrian Veres, Matthew K. Gray, The Google Books Team, Joseph P. Pickett, et al. 2011. Quantitative analysis of cutlure using millions of digitized books. Science 331(6014 ): 176-182. [Tạp chí có phản biện]

Harvard University Library

ISSN: 0036-8075 ; DOI: 10.1126/science.1199644

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quantitative Analysis of Culture Using Millions of Digitized Books

Michel, Jean-Baptiste ; Shen, Yuan Kui ; Aiden, Aviva Presser ; Veres, Adrian ; Gray, Matthew K. ; Pickett, Joseph P. ; Hoiberg, Dale ; Clancy, Dan ; Norvig, Peter ; Orwant, Jon ; Pinker, Steven ; Nowak, Martin A. ; Aiden, Erez Lieberman

Science, 14 January 2011, Vol.331(6014), pp.176-182 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quantitative Analysis of Culture Using Millions of Digitized Books

Michel , Jean-Baptiste ; Shen , Yuan Kui ; Aiden , Aviva Presser ; Veres , Adrian ; Gray , Matthew K. ; Pickett , Joseph P. ; Hoiberg , Dale ; Clancy , Dan ; Norvig , Peter ; Orwant , Jon ; Pinker , Steven ; Nowak , Martin A. ; Aiden , Erez Lieberman

Science, 2011, Vol.331(6014), pp.176-182 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

7
Quantitative Analysis of Culture Using Millions of Digitized Books
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quantitative Analysis of Culture Using Millions of Digitized Books

Michel, J.-B. ; Shen, Y. K. ; Aiden, A. P. ; Veres, A. ; Gray, M. K. ; Pickett, J. P. ; Hoiberg, D. ; Clancy, D. ; Norvig, P. ; Orwant, J. ; Pinker, S. ; Nowak, M. A. ; Aiden, E. L.

Science, 01/14/2011, Vol.331(6014), pp.176-182 [Tạp chí có phản biện]

American Association for the Advancement of Science (via CrossRef)

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.1199644

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quantitative analysis of culture using millions of digitized books

Michel, Jean-Baptiste ; Shen, Yuan Kui ; Aiden, Aviva Presser ; Veres, Adrian ; Gray, Matthew K ; Pickett, Joseph P ; Hoiberg, Dale ; Clancy, Dan ; Norvig, Peter ; Orwant, Jon ; Pinker, Steven ; Nowak, Martin A ; Aiden, Erez Lieberman

Science (New York, N.Y.), 14 January 2011, Vol.331(6014), pp.176-82 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1095-9203 ; PMID: 21163965 Version:1 ; DOI: 10.1126/science.1199644

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...