skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism's flame -- Frontline Nationalism in Angola & Mozambique by David Birmingham

Newitt, M

Journal of African History, Vol.35(1), p.163 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00218537 ; E-ISSN: 14695138

Toàn văn sẵn có

2
Nationalism's Flame - Frontline Nationalism in Angola … Mozambique. By David Birmingham. London: James Currey, 1993. Pp. vi+122. £6.95, paperback (ISBN 0-86543-367-4). (Book review)
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism's Flame - Frontline Nationalism in Angola … Mozambique. By David Birmingham. London: James Currey, 1993. Pp. vi+122. £6.95, paperback (ISBN 0-86543-367-4). (Book review)

Newitt, M.

The Journal of African History, 03/1994, Vol.35(1), pp.163-165 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0021-8537 ; E-ISSN: 1469-5138 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S0021853700026207

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...