skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Self-organization of axial polarity, inside-out layer pattern, and species-specific progenitor dynamics in human ES cell-derived neocortex.(NEUROSCIENCE)(Report)(Author abstract)

Kadoshima, Taisuke ; Sakaguchi, Hideya ; Nakano, Tokushige ; Soen, Mika ; Ando, Satoshi ; Eiraku, Mototsugu ; Sasai, Yoshiki

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, Dec 10, 2013, Vol.110(50), p.20284(6) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Self-organization of axial polarity, inside-out layer pattern, and species-specific progenitor dynamics in human ES cell-derived neocortex

Kadoshima, Taisuke ; Sakaguchi, Hideya ; Nakano, Tokushige ; Soen, Mika ; Ando, Satoshi ; Eiraku, Mototsugu ; Sasai, Yoshiki

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 10 December 2013, Vol.110(50), pp.20284-20289 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00278424

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Self-organization of axial polarity, inside-out layer pattern, and species-specific progenitor dynamics in human ES cell–derived neocortex

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2013, Vol.110(50), pp.20284-20289 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Self-organization of axial polarity, inside-out layer pattern, and species-specific progenitor dynamics in human ES cell-derived neocortex

Kadoshima, Taisuke ; Sakaguchi, Hideya ; Nakano, Tokushige ; Soen, Mika ; Ando, Satoshi ; Eiraku, Mototsugu ; Sasai, Yoshiki

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 10 December 2013, Vol.110(50), pp.20284-20289 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00278424

Toàn văn sẵn có

5
Self-organization of axial polarity, inside-out layer pattern, and species-specific progenitor dynamics in human ES cell-derived neocortex
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Self-organization of axial polarity, inside-out layer pattern, and species-specific progenitor dynamics in human ES cell-derived neocortex

Kadoshima, T. ; Sakaguchi, H. ; Nakano, T. ; Soen, M. ; Ando, S. ; Eiraku, M. ; Sasai, Y.

Proceedings of the National Academy of Sciences, 12/10/2013, Vol.110(50), pp.20284-20289 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1315710110

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Self-organization of axial polarity, inside-out layer pattern, and species-specific progenitor dynamics in human ES cell-derived neocortex

Kadoshima, Taisuke ; Sakaguchi, Hideya ; Nakano, Tokushige ; Soen, Mika ; Ando, Satoshi ; Eiraku, Mototsugu ; Sasai, Yoshiki

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 10 December 2013, Vol.110(50), pp.20284-9 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 24277810 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.1315710110

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...