skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Two Major Powers in Captivating Regional Influence and Dynamics: Comparing Foreign Policies of China and United States in Southeast Asia

Rifawan, Affabile ; Amelia, Novi

Contemporary Chinese Political Economy and Strategic Relations, Apr 2018, Vol.4(1), pp.247-272,VIII,XI [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 24109681

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Two Major Powers in Captivating Regional Influence and Dynamics: Comparing Foreign Policies of China and United States in Southeast Asia

Affabile Rifawan ; Novi Amelia

Contemporary Chinese Political Economy and Strategic Relations: An International Journal, 01 April 2018, Vol.4(1), pp.247-272 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 2410-9681 ; E-ISSN: 2410-9681

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Two Major Powers in Captivating Regional Influence and Dynamics: Comparing Foreign Policies of China and United States in Southeast Asia

Affabile Rifawan ; Novi Amelia

Contemporary Chinese Political Economy and Strategic Relations: An International Journal, 01 April 2018, Vol.4(1), pp.247-272 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 2410-9681 ; E-ISSN: 2410-9681

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...