skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism and government effectiveness

Ahlerup, Pelle; Hansson, Gustav

Journal of comparative economics : the journal of the Association for Comparative Economic Studies, 2011, Vol.39(3), pp. 431-451 [Tạp chí có phản biện]

Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften

ISSN: 0147-5967

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism and government effectiveness

Ahlerup, Pelle ; Hansson, Gustav

Journal of Comparative Economics, Sep 2011, Vol.39(3), pp.431-451 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 01475967 ; E-ISSN: 10957227 ; DOI: 10.1016/j.jce.2011.05.001

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism and government effectiveness

Ahlerup, Pelle ; Hansson, Gustav

Journal of Comparative Economics, 2011, Vol.39(3), pp.431-451 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect (Elsevier B.V.)

ISSN: 0147-5967 ; DOI: 10.1016/j.jce.2011.05.001

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism and government effectiveness

Hansson, Gustav ; Ahlerup, Pelle

Journal of Comparative Economics, 2011, Vol.39(3), p.431(21) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0147-5967

Toàn văn sẵn có

5
Nationalism and government effectiveness
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism and government effectiveness

Ahlerup, Pelle ; Hansson, Gustav

Journal of Comparative Economics, 9/2011, Vol.39(3), pp.431-451 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 01475967 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jce.2011.05.001

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...