skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Highest frequencies of interleukin-22-producing T helper cells in alcoholic hepatitis patients with a favourable short-term course

Støy, Sidsel ; Sandahl, Thomas Damgaard ; Dige, Anders Kirch ; Agnholt, Jørgen ; Rasmussen, Tue Kruse ; Grønbæk, Henning ; Deleuran, Bent ; Vilstrup, Hendrik

PloS one, 2013, Vol.8(1), pp.e55101 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 23372820 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0055101

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Highest Frequencies of Interleukin-22-Producing T Helper Cells in Alcoholic Hepatitis Patients with a Favourable Short-Term Course.(Research Article)

Stoy, Sidsel ; Sandahl, Thomas Damgaard ; Dige, Anders Kirch ; Agnholt, Jorgen ; Rasmussen, Tue Kruse ; Gronbaek, Henning ; Deleuran, Bent ; Vilstrup, Hendrik

PLoS ONE, Jan 25, 2013, Vol.8(1), p.e55101 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0055101

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Highest Frequencies of Interleukin-22-Producing T Helper Cells in Alcoholic Hepatitis Patients with a Favourable Short-Term Course.(Research Article)

Stoy, Sidsel ; Sandahl, Thomas Damgaard ; Dige, Anders Kirch ; Agnholt, Jorgen ; Rasmussen, Tue Kruse ; Gronbaek, Henning ; Deleuran, Bent ; Vilstrup, Hendrik

PLoS ONE, Jan 25, 2013, Vol.8(1), p.e55101 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0055101

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Highest Frequencies of Interleukin-22-Producing T Helper Cells in Alcoholic Hepatitis Patients with a Favourable Short-Term Course

Støy, Sidsel ; Sandahl, Thomas Damgaard ; Dige, Anders Kirch ; Agnholt, Jørgen ; Rasmussen, Tue Kruse ; Grønbæk, Henning ; Deleuran, Bent ; Vilstrup, Hendrik; Ryffel, Bernhard (editor)

PLoS ONE, 2013, Vol.8(1) [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0055101 ; PMCID: 3555927 ; PMID: 23372820

Toàn văn sẵn có

5
Highest Frequencies of Interleukin-22-Producing T Helper Cells in Alcoholic Hepatitis Patients with a Favourable Short-Term Course
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Highest Frequencies of Interleukin-22-Producing T Helper Cells in Alcoholic Hepatitis Patients with a Favourable Short-Term Course

Støy, Sidsel ; Sandahl, Thomas Damgaard ; Dige, Anders Kirch ; Agnholt, Jørgen ; Rasmussen, Tue Kruse ; Grønbæk, Henning ; Deleuran, Bent ; Vilstrup, Hendrik; Ryffel, Bernhard

PLoS ONE, 1/25/2013, Vol.8(1), p.e55101 [Tạp chí có phản biện]

Public Library of Science (ViaCrossRef)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0055101

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Highest frequencies of interleukin-22-producing T helper cells in alcoholic hepatitis patients with a favourable short-term course

Sidsel Støy ; Thomas Damgaard Sandahl ; Anders Kirch Dige ; Jørgen Agnholt ; Tue Kruse Rasmussen ; Henning Grønbæk ; Bent Deleuran ; Hendrik Vilstrup

PLoS ONE, 01 January 2013, Vol.8(1), p.e55101 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0055101

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Highest Frequencies of Interleukin-22-Producing T Helper Cells in Alcoholic Hepatitis Patients with a Favourable Short-Term Course

Støy, Sidsel ; Agnholt, Jørgen ; Grønbæk, Henning ; Deleuran, Bent ; Vilstrup, Hendrik

PLoS One, Jan 2013, p.e55101 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0055101

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...