skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Impact of Participatory Research on Urban Teens: An Experimental Evaluation.(Report)(Author abstract)

Ozer, Emily J. ; Douglas, Laura

American Journal of Community Psychology, March, 2013, Vol.51(1-2), p.66(10) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0091-0562

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Impact of Participatory Research on Urban Teens: An Experimental Evaluation

Ozer, Emily ; Douglas, Laura

American Journal of Community Psychology, 2013, Vol.51(1), pp.66-75 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0091-0562 ; E-ISSN: 1573-2770 ; DOI: 10.1007/s10464-012-9546-2

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Impact of Participatory Research on Urban Teens: An Experimental Evaluation

Ozer, Emily J. ; Douglas, Laura

American Journal of Community Psychology, March 2013, Vol.51(1-2), pp.66-75 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 0091-0562 ; E-ISSN: 1573-2770 ; DOI: 10.1007/s10464-012-9546-2

Toàn văn sẵn có

4
The Impact of Participatory Research on Urban Teens: An Experimental Evaluation
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Impact of Participatory Research on Urban Teens: An Experimental Evaluation

Ozer, Emily J. ; Douglas, Laura

American Journal of Community Psychology, 03/2013, Vol.51(1-2), pp.66-75 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10464-012-9546-2

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The impact of participatory research on urban teens: an experimental evaluation

Ozer, Emily J ; Douglas, Laura

American journal of community psychology, March 2013, Vol.51(1-2), pp.66-75 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1573-2770 ; PMID: 22875686 Version:1 ; DOI: 10.1007/s10464-012-9546-2

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...