skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Effects of MicroRNA-34a on the Pharmacokinetics of Cytochrome P450 Probe Drugs in Mice
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of MicroRNA-34a on the Pharmacokinetics of Cytochrome P450 Probe Drugs in Mice

Jilek, Joseph L. ; Tian, Ye ; Yu, Ai-Ming

Drug Metabolism and Disposition, 05/2017, Vol.45(5), pp.512-522 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0090-9556 ; E-ISSN: 1521-009X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1124/dmd.116.074344

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of MicroRNA-34a on the Pharmacokinetics of Cytochrome P450 Probe Drugs in Mice

Jilek, Joseph L ; Tian, Ye ; Yu, Ai-Ming

Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, May 2017, Vol.45(5), pp.512-522 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1521-009X ; PMID: 28254952 Version:1 ; DOI: 10.1124/dmd.116.074344

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...