skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Construction of Grievance: Natural Resources and Identity in a Separatist Conflict

Aspinall, Edward

The Journal of Conflict Resolution, Dec 2007, Vol.51(6), pp.950-972 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00220027 ; E-ISSN: 15528766 ; DOI: 10.1177/0022002707307120

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The construction of grievance: natural resources and identity in a separatist conflict

Aspinall, Edward

Journal of Conflict Resolution, Dec, 2007, Vol.51(6), p.950(23) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0022-0027

Truy cập trực tuyến

3
The Construction of Grievance
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Construction of Grievance

Aspinall, Edward

Journal of Conflict Resolution, 12/2007, Vol.51(6), pp.950-972 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 0022-0027 ; E-ISSN: 1552-8766 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0022002707307120

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Construction of Grievance

Aspinall, Edward

The Journal of Conflict Resolution, Dec 2007, Vol.51(6), pp.950-972 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00220027 ; E-ISSN: 15528766 ; DOI: 10.1177/0022002707307120

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Construction of Grievance

Aspinall, Edward

Journal of Conflict Resolution, December 2007, Vol.51(6), pp.950-972 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 0022-0027 ; E-ISSN: 1552-8766 ; DOI: 10.1177/0022002707307120

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...