skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The 3D Genome Browser: a web-based browser for visualizing 3D genome organization and long-range chromatin interactions

Wang, Yanli ; Song, Fan ; Zhang, Bo ; Zhang, Lijun ; Xu, Jie ; Kuang, Da ; Li, Daofeng ; Choudhary, Mayank N K ; Li, Yun ; Hu, Ming ; Hardison, Ross ; Wang, Ting ; Yue, Feng

Genome biology, 04 October 2018, Vol.19(1), pp.151 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1474-760X ; PMID: 30286773 Version:1 ; DOI: 10.1186/s13059-018-1519-9

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The 3D Genome Browser: a web-based browser for visualizing 3D genome organization and long-range chromatin interactions

Wang, Yanli ; Song, Fan ; Zhang, Bo ; Zhang, Lijun ; Xu, Jie ; Kuang, Da ; Li, Daofeng ; Choudhary, Mayank N. K ; Li, Yun ; Hu, Ming ; Hardison, Ross ; Wang, Ting ; Yue, Feng

Genome Biology, 2018, Vol.19 [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

ISSN: 1474-7596 ; E-ISSN: 1474-760X ; DOI: 10.1186/s13059-018-1519-9 ; PMCID: 6172833 ; PMID: 30286773

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The 3D Genome Browser: a web-based browser for visualizing 3D genome organization and long-range chromatin interactions

Wang, Yanli ; Song, Fan ; Zhang, Bo ; Zhang, Lijun ; Xu, Jie ; Kuang, Da ; Li, Daofeng ; Choudhary, Mayank ; Li, Yun ; Hu, Ming ; Hardison, Ross ; Wang, Ting ; Feng, Yue

Genome Biology, 2018, Vol.19 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 14747596 ; E-ISSN: 1474760X ; DOI: 10.1186/s13059-018-1519-9

Truy cập trực tuyến

4
The 3D Genome Browser: a web-based browser for visualizing 3D genome organization and long-range chromatin interactions
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The 3D Genome Browser: a web-based browser for visualizing 3D genome organization and long-range chromatin interactions

Wang, Yanli ; Song, Fan ; Zhang, Bo ; Zhang, Lijun ; Xu, Jie ; Kuang, Da ; Li, Daofeng ; Choudhary, Mayank N. K. ; Li, Yun ; Hu, Ming ; Hardison, Ross ; Wang, Ting ; Yue, Feng

Genome Biology, 12/2018, Vol.19(1) [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

E-ISSN: 1474-760X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1186/s13059-018-1519-9

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The 3D Genome Browser: a web-based browser for visualizing 3D genome organization and long-range chromatin interactions

Yanli Wang ; Fan Song ; Bo Zhang ; Lijun Zhang ; Jie Xu ; Da Kuang ; Daofeng Li ; Mayank N. K. Choudhary ; Yun Li ; Ming Hu ; Ross Hardison ; Ting Wang ; Feng Yue

Genome biology, 01 October 2018, Vol.19(1), pp.1-12 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1474-760X ; DOI: 10.1186/s13059-018-1519-9

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...