skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heavy metals removal using hydrogel-supported nanosized hydrous ferric oxide: Synthesis, characterization, and mechanism

Zhang, Yipin ; Li, Zhengkui

Science of the Total Environment, 15 February 2017, Vol.580, pp.776-786 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect (Elsevier B.V.)

ISSN: 0048-9697 ; DOI: 10.1016/j.scitotenv.2016.12.024

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heavy metals removal using hydrogel-supported nanosized hydrous ferric oxide: Synthesis, characterization, and mechanism

Zhang, Yipin ; Li, Zhengkui

The Science of the Total Environment, Feb 15, 2017, Vol.580, p.776(11) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0048-9697 ; DOI: 10.1016/j.scitotenv.2016.12.024

Toàn văn sẵn có

3
Heavy metals removal using hydrogel-supported nanosized hydrous ferric oxide: Synthesis, characterization, and mechanism
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heavy metals removal using hydrogel-supported nanosized hydrous ferric oxide: Synthesis, characterization, and mechanism

Zhang, Yipin ; Li, Zhengkui

Science of The Total Environment, 02/2017, Vol.580, C, pp.776-786 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 00489697 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2016.12.024

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heavy metals removal using hydrogel-supported nanosized hydrous ferric oxide: Synthesis, characterization, and mechanism

Zhang, Yipin ; Li, Zhengkui

The Science of the total environment, 15 February 2017, Vol.580, pp.776-786 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1879-1026 ; PMID: 27986316 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.scitotenv.2016.12.024

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...