skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A sketch-based interface for clothing virtual characters

Turquin, Emmanuel ; Wither, Jamie ; Boissieux, Laurence ; Cani, Marie - Paule ; Hughes, John F.

IEEE Computer Graphics and Applications, Jan-Feb, 2007, Vol.27(1), p.72(10) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0272-1716

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A sketch-based interface for clothing virtual characters

Turquin, Emmanuel ; Wither, Jamie ; Boissieux, Laurence ; Cani, Marie-Paule ; Hughes, John F

IEEE computer graphics and applications, 2007, Vol.27(1), pp.72-81 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0272-1716 ; PMID: 17220127 Version:1

Toàn văn không sẵn có

3
A Sketch-Based Interface for Clothing Virtual Characters
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Sketch-Based Interface for Clothing Virtual Characters

Turquin, Emmanuel ; Wither, Jamie ; Boissieux, Laurence ; Cani, Marie-Paule ; Hughes, John

IEEE Computer Graphics and Applications, 01/2007, Vol.27(1), pp.72-81 [Tạp chí có phản biện]

IEEE (via CrossRef)

ISSN: 0272-1716 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1109/MCG.2007.1

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A sketch-based interface for clothing virtual characters

Turquin, Emmanuel ; Wither, Jamie ; Boissieux, Laurence ; Cani, Marie-Paule ; Hughes, John F; Wither, Jamie (Editor)

IEEE Computer Graphics and Applications, January 2007, Vol.27(1), pp.72-81 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 0272-1716 ; E-ISSN: 1558-1756 ; DOI: 10.1109/MCG.2007.1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...