skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Between Tradition and Modernity: “Leftover” Women in Shanghai

Ji, Yingchun

Journal of Marriage and Family, October 2015, Vol.77(5), pp.1057-1073 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 0022-2445 ; E-ISSN: 1741-3737 ; DOI: 10.1111/jomf.12220

Toàn văn sẵn có

2
Between Tradition and Modernity: “Leftover” Women in Shanghai: Tradition and Modernity
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Between Tradition and Modernity: “Leftover” Women in Shanghai: Tradition and Modernity

Ji, Yingchun

Journal of Marriage and Family, 10/2015, Vol.77(5), pp.1057-1073 [Tạp chí có phản biện]

Wiley (via CrossRef)

DOI: http://dx.doi.org/10.1111/jomf.12220

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...