skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Australia’s trade diplomacy and the Trans-Pacific Partnership: ‘you’ve got to row your own boat’

Rimmer, Susan Harris

Australian Journal of International Affairs, 01 November 2016, Vol.70(6), p.625-640 [Tạp chí có phản biện]

Routledge (Taylor & Francis Group)

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/10357718.2016.1220492

Toàn văn không sẵn có

2
Australia’s trade diplomacy and the Trans-Pacific Partnership: ‘you’ve got to row your own boat’
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Australia’s trade diplomacy and the Trans-Pacific Partnership: ‘you’ve got to row your own boat’

Rimmer, Susan Harris

Australian Journal of International Affairs, 11/2016, Vol.70(6), pp.625-640 [Tạp chí có phản biện]

Informa - Taylor & Francis (via CrossRef)

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1080/10357718.2016.1220492

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...