skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The Political Economy of Caribbean Development
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Political Economy of Caribbean Development

Bishop, Matthew Louis

Palgrave MacMillan

E-ISBN: 9781137316103 E-ISBN: 1137316101 DOI: 10.1057/9781137316103 ISBN: 9780230250017

Toàn văn sẵn có

2
The Political Economy of Caribbean Development
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Political Economy of Caribbean Development

Bishop, Matthew Louis

Dawsonera

ISBN10: 0230250017 ; ISBN13: 9780230250017 ; E-ISBN10: 1137316101 ; E-ISBN13: 9781137316103

Toàn văn sẵn có

3
The Political Economy of Caribbean Development
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Political Economy of Caribbean Development

Bishop, Matthew

Springer Science & Business Media B.V.

ISBN: 978-1-349-32105-6 ; E-ISBN: 978-1-137-31610-3 ; DOI: 10.1057/9781137316103

Toàn văn sẵn có

4
The political economy of Caribbean development
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The political economy of Caribbean development

Bishop, Matthew Louis

Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften

ISBN: 9780230250017

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...