skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of different conservation methods on the genetic stability of potato germplasm.(Report)

Bai, J. M. ; Chen, X. L. ; Lu, X. X. ; Xin, X. ; Zhang, Z. E. ; Liu, X. - C. ; Sun, B. Sh. ; Zhang, J. M. ; Sui, Q. J.

Russian Journal of Plant Physiology, July, 2011, Vol.58(4), p.728(9) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1021-4437

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of different conservation methods on the genetic stability of potato germplasm

Bai, J. ; Chen, X. ; Lu, X. ; Xin, X. ; Zhang, Z. ; Liu, X. ; Sun, B. ; Zhang, J. ; Yin, G. ; Sui, Q.

Russian Journal of Plant Physiology, 2011, Vol.58(4), pp.728-736 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 1021-4437 ; E-ISSN: 1608-3407 ; DOI: 10.1134/S1021443711040030

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of different conservation methods on the genetic stability of potato germplasm

Bai , J. M. ; Chen , X. L. ; Lu , X. X. ; Xin , X. ; Zhang , Z. E. ; Liu , X. -C. ; Sun , B. Sh. ; Zhang , J. M. ; Yin , G. K. ; Sui , Q. J.

Russian journal of plant physiology a comprehensive Russian journal on modern phytophysiology, 2011, Vol.58(4), pp.728-736 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 1021-4437

Toàn văn sẵn có

4
Effects of different conservation methods on the genetic stability of potato germplasm
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of different conservation methods on the genetic stability of potato germplasm

Bai, J. M. ; Chen, X. L. ; Lu, X. X. ; Xin, X. ; Zhang, Z. E. ; Liu, X. -C. ; Sun, B. Sh. ; Zhang, J. M. ; Yin, G. K. ; Sui, Q. J.

Russian Journal of Plant Physiology, 7/2011, Vol.58(4), pp.728-736 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 1021-4437 ; E-ISSN: 1608-3407 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1134/S1021443711040030

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...