skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Alba-Domain Proteins of Trypanosoma brucei Are Cytoplasmic RNA-Binding Proteins That Interact with the Translation Machinery

Mani, Jan ; Güttinger, Andreas ; Schimanski, Bernd ; Heller, Manfred ; Acosta-Serrano, Alvaro ; Pescher, Pascale ; Späth, Gerald ; Roditi, Isabel

PLoS One, Jul 2011, Vol.6(7), p.e22463 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0022463

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Alba-Domain Proteins of Trypanosoma brucei Are Cytoplasmic RNA-Binding Proteins That Interact with the Translation Machinery.(Research Article)

Mani, Jan ; Guttinger, Andreas ; Schimanski, Bernd ; Heller, Manfred ; Acosta-Serrano, Alvaro ; Pescher, Pascale ; Spath, Gerald ; Roditi, Isabel

PLoS ONE, July 21, 2011, Vol.6(7), p.e22463 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0022463

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Alba-Domain Proteins of Trypanosoma brucei Are Cytoplasmic RNA-Binding Proteins That Interact with the Translation Machinery.(Research Article)

Mani, Jan ; Guttinger, Andreas ; Schimanski, Bernd ; Heller, Manfred ; Acosta - Serrano, Alvaro ; Pescher, Pascale ; Spath, Gerald ; Roditi, Isabel

PLoS ONE, July 21, 2011, Vol.6(7), p.e22463 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0022463

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Alba-Domain Proteins of Trypanosoma brucei Are Cytoplasmic RNA-Binding Proteins That Interact with the Translation Machinery

Mani, Jan ; Güttinger, Andreas ; Schimanski, Bernd ; Heller, Manfred ; Acosta-Serrano, Alvaro ; Pescher, Pascale ; Späth, Gerald ; Roditi, Isabel; El-Sayed, Najib M. (editor)

PLoS ONE, 2011, Vol.6(7) [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0022463 ; PMCID: 3141063 ; PMID: 21811616

Toàn văn sẵn có

5
Alba-Domain Proteins of Trypanosoma brucei Are Cytoplasmic RNA-Binding Proteins That Interact with the Translation Machinery
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Alba-Domain Proteins of Trypanosoma brucei Are Cytoplasmic RNA-Binding Proteins That Interact with the Translation Machinery

Mani, Jan ; Güttinger, Andreas ; Schimanski, Bernd ; Heller, Manfred ; Acosta-Serrano, Alvaro ; Pescher, Pascale ; Späth, Gerald ; Roditi, Isabel; El-Sayed, Najib M.

PLoS ONE, 7/21/2011, Vol.6(7), p.e22463 [Tạp chí có phản biện]

Public Library of Science (ViaCrossRef)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0022463

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Alba-domain proteins of Trypanosoma brucei are cytoplasmic RNA-binding proteins that interact with the translation machinery

Mani, Jan ; Güttinger, Andreas ; Schimanski, Bernd ; Heller, Manfred ; Acosta-Serrano, Alvaro ; Pescher, Pascale ; Späth, Gerald ; Roditi, Isabel

PloS one, 2011, Vol.6(7), pp.e22463 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 21811616 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0022463

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Alba-domain proteins of Trypanosoma brucei are cytoplasmic RNA-binding proteins that interact with the translation machinery

Mani, Jan ; Güttinger, Andreas ; Schimanski, Bernd ; Heller, Manfred ; Acosta-Serrano, Alvaro ; Pescher, Pascale ; Späth, Gerald F ; Roditi, Isabel

PLoS ONE, 2011, Vol.6(7), p.e22463 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 1932-6203 ; E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0022463

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...